ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Onze verkopen worden beheerst door de algemene voorwaarden welke hieronder voorkomen. Alleen bijzondere clausules, schriftelijk vastgesteld en overeengekomen met onze klanten kunnen daarvan afwijken.

Artikel 1:

Al onze offerten gelden niet langer dan 10 dagen en zijn volledig vrijblijvend.

Artikel 2:

De leveringstermijnen zijn vrijblijvend en benaderend. Vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot ontbinding door de koper noch tot schadevergoeding: overmacht, onmogelijkheid tot leveren, onvoorzienbaar- heid zoals bepaald door de Belgische rechtsleer.

Artikel 3:

De verkochte goederen worden geleverd af magazijn. Alle daarna ontstane kosten, taksen, lasten, enz. zijn ten laste van de koper. Het risico van de goederen is ten laste van de koper vanaf het ogenblik het kontrakt tussen partijen is tot stand gekomen, ook al bevinden de goederen zich nog in de magazijnen van de verkoper. Het transport van de goederen is steeds op risico van de koper. De goederen blijven, ook in geval van toegestane termijnen, eigendom van de verkoper tot op de datum van volledige betaling.

Artikel 4:

Klachten i.v.m. de faktuur en/of geleverde goederen moeten ons binnen de acht dagen na levering bij aangetekend schrijven toekomen. Na deze datum zijn de faktuur en de goederen volledig aanvaard. Goederen worden alleen teruggestuurd op kosten van de koper nadat wij onze schriftelijke toelating daarvoor hebben gegeven.

Artikel 5:

Waarborg voor verborgen gebreken geldt voor een maximale duur van zes maand na levering. Deze kan nooit meer aanleiding geven dan tot gratis vervanging van het defecte stuk, werkuren ten laste van de koper. Deze waar- borg kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

Artikel 6:

Alle fakturen zijn netto, zonder korting betaalbaar binnen de 14 dagen na faktuurdatum ter maatschappelijke zetel van de verkoper. Na deze datum dragen zij van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is een intrest van 18% per jaar.

In geval van niet-betaling op de vervaldag zal zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is van rechtswege een conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 12%  van het nettofaktuurbedrag met een minimum van €50,- en een maximum van €1490,-.

Bestellingen kleiner dan €125,- netto worden tegen terugbetaling geleverd.

Artikel 7:

In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt acht dagen nadat de koper aangetekend in gebreke werd gesteld de overeenkomst lastens de koper als ontbonden beschouwd. Niet tijdige betalingen maakt de openstaande bedragen, zowel vervallen als niet-vervallen ineens opeisbaar. Wordt uitzonderlijk tot verder geleverd dan gebeurt dit enkel uit gedoogzaamheid vanwege de verkoper.

Artikel 8:

Voor wat de uitvoering van huidige overeenkomst betreft, verklaren de bestuurders van de contracterende vennootschap persoonlijk en solidair met de vennootschap gehouden te zijn.

Artikel 9:

In geval van tegenstrijdige voorwaarden verklaart de koper dat deze van de verkoper primeren.

Artikel 10:

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtsbanken in het gerechtelijk arrondissement van de verkoper bevoegd.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos ventes sont réglés par les conditions générales de vente ci-dessous. Seulement des conditions spéciales, écrites et convenue avec nos clients peuvent y déroger.

Article 1:

Toutes nos offres ne valent que pendant 10 jours et sont sans engagement.

Article 2:

Le délai de livraison est sans engagement et approximatif. Des retards de livraison ne peuvent jamais donner lieu à la résilliation, ni à des dommages et intérêts. Ne peuvent également donner lieu au paiement d’indemnités: forces majeure, impossibilité de livrer, l’imprévision comme définie par la doctrine belge.

Article 3:

Les marchandises sont livrés hors magasin. Tous frais, transport, taxes, redevances,… sont à la charge de l’acheteur dès que le contrat entre parties se produit même si les marchandises se trouvent encore dans les magasins du vendeur. Le transport des marchandises est toujours aux risques de l’acheteur. Les marchandises même au cas où des délais sont accordés, restent toujours la propriété du vendeur jusqu’au moment du payement intégral.

Article 4:

Pour être valable toute réclamation au sujet de la facture et/ou des marchandises livrées doit nous parvenir par lettre recommandée endéans les huit jours après livraison. Après cette date la facture et les marchandises sont entièrement acceptées. Les marchandises ne peuvent nous  être retournées aux frais  de l’acheteur qu’après notre autorisation écrite.

Article 5:

Notre garantie pour vices cachées vaut pendant une durée maximale de six mois après livraison. Elle ne peur jamais donner lieu à des dommages et intérêts. Le vendeur n’est engagé qu’au remplacement des pièces défectueuses, heures de travail à la charge de l’acheteur.

Article 6:

Nos factures sont netto, sans réduction et payables endéans les quinze jours après date de la facture, au siège social de vendeur. Après cette échéance les factures portent de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire un intérêt de 18% par an. En cas de non-paiement à l’échéance l’acheteur devra de plein droit au vendeur sans que mise en demaure soit nécessaire une indemnité conventionnelle de 12% du montant net de la facture, avec un minimum de €50,- et un maximum de €1490,-.
Les commandes inférieures à €125,- seront livrées contre remboursement.

Article 7:

En cas de de non-paiement à l’échéance le contrat est dissous aux dépens de l’acheteur huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée. Le non-paiement à l’échéance rend toutes les sommes, échues ou pas, payable en une fois. Toute livraison ultérieure éventuelle se fait par simple complaisance.

Article 8:

En ce qui concerne l’exécution de ce contrat les administrateurs des sociétés contractantes déclarent être personnellement et solidairement tenus.

Article 9:

En cas de conditions de vente non concordantes, l’acheteur déclare que celles du vendeur prévalent.  

Article 10:

En cas de litige les Tribunaux de l’Arrondissement judicaire du siège social de vendeur sont seuls compétents.